Statut Niepublicznego Żłobka
„Orzeszkowa Kraina” w Limanowej

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówek, zwanych w dalszej treści Żłobkiem, których pełna nazwa brzmi: Prywatny Żłobek „Orzeszkowa Kraina ”.

2. Organem tworzącym Żłobek jest właściciel Klaudia Orzechowska z siedzibą w Limanowej przy ul. Tarnowskiej 1b.

3. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Burmistrz Miasta Limanowa.

4. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny nad Żłobkiem sprawują odpowiednie służby sanitarne w Limanowej.

5. Lokal żłobka Orzeszkowa Kraina spełnia wszystkie standardy i ma pozytywne opinię Komendanta Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego.

6. Żłobek funkcjonuje jako prywatna placówka opieki nad dziećmi w wieku od 5 miesięcy do lat 3.

§2

Prywatny Żłobek „Orzeszkowa Kraina” w Limanowej działają na podstawie:

1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z późn. zm.)

2. Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2023 r. w sprawie standardów opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2023 poz. 2121).

3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r.w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 oraz z 2017 r. poz. 2379).

4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz. 368)

5. Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna (Dz.U. 2023 poz. 1998)

6. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 sierpnia w sprawie sprawozdań rzeczowo- finansowych z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 173, poz. 1035)

7. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, ze zm.);

8. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149, ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie;

9. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, zezm.);

10. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(Dz. U. Nr 169, poz. 1650, ze zm.).

11. Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Z 2010r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593)

12. Niniejszego Statutu.

13. Innych przepisów prawa.

Rozdział II

Cele i zadania żłobka oraz sposób ich realizacji

§3

1. Nadrzędnym celem Żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do ukończenia 3 roku życia (w szczególnych przypadkach do lat 4).

2. Właściwa opieka pielęgnacyjna oraz edukacyjna, realizowana poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.

3. Zajęcia opiekuńczo wychowawcze i edukacyjne, uwzględniające rozwój psychomotoryczny właściwe dla wieku dziecka

4. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu ich uzdolnień.

5. Stworzenie warunków do swobodnej i bezpiecznej zabawy.

§4

Żłobek realizuje zadania wynikające z przepisów Ustawy, w szczególności:

1. Zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych;

2. Troska o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci, poprzez zapewnienie odpowiedniej opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych;

3. Wspomaganie indywidualnego rozwoju i wczesnej edukacji dziecka oraz wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka;

4. Rozwijanie wyobraźni, aktywności i samodzielności dzieci;

5. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

6. Kształtowanie postawy społecznych, w szczególności współżycia i współpracy w grupie;

7. Zapewnienie zdrowego i różnorodnego wyżywienia;

8. Przestrzeganie zasad higieny oraz wyrabianie nawyków higieny życia codziennego;

9. Współpraca z rodzicami/opiekunami dzieci w celu stworzenia optymalnych warunków dla ich rozwoju;

10. Udzielanie rzetelnej informacji o postępach dziecka;

11. Wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;

§5

Placówka realizując zaspokajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności:

1. dobrem dziecka,

2. potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych,

3. koniecznością wspierania rozwoju dziecka,

4. prawami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka

 

Rozdział III

Organy żłobka

§ 6

Organami żłobka są:

1. Właściciel żłobka: Klaudia Orzechowska

2. Dyrektor żłobka,

3. Zespół pracowników

§7

Do zadań właściciela należy w szczególności:

1. Nadzór i koordynacja zgodności realizowanych przez żłobek celów z założeniami regulaminu żłobka,

2. Podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu żłobka,

3. Obsługa administracyjna i finansowo-księgowa żłobka,

4. Ustalanie wysokości wpisowego, czesnego oraz opłat za dodatkowe zajęcia dla dzieci

5. Kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo-wychowawczą żłobka, zdrowotną i administracyjną oraz merytoryczną,

6. Reprezentowanie żłobka na zewnątrz,

7. Opracowanie dokumentacji pedagogicznej – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy żłobkowej oraz innych obowiązujących dokumentów prawnych,

8. Zapewnienie dzieciom oraz pracownikom merytorycznym, administracyjnym i obsługi bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w żłobku,

9. Planowanie, organizowanie i przeprowadzanie mierzenia jakości pracy placówki.

10. Ustalenie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów),

11. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych opiekunów,

12. Gromadzenie informacji o pracy opiekunów w celu dokonywania oceny ich pracy,

13. Nadzór nad sposobem dokumentowania przez opiekunów przebiegu pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz dokumentowania zajęć dodatkowych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,

14 Współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę żłobka,

15. Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji żłobka,

16. Proponowanie rokrocznie składników opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz wysokości opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu uczęszczania dziecka do placówki,

17. Proponowanie wysokości opłat za uczestnictwo dzieci w zajęciach dodatkowych oraz innych formach proponowanych przez placówkę w ramach dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej żłobka,

18. Przyjmowanie oraz skreślanie dziecka z listy uczęszczających do żłobka zgodnie z ustalonymi w regulaminie zasadami oraz zawieranie umów cywilno-prawnych o świadczenie usług z rodzicami bądź opiekunami dzieci o świadczeniu usług przez żłobek w imieniu właściciela,

19. Proponowanie zmian w statucie żłobka,

20. Zarządzanie żłobkiem wykonując inne zadania przewidziane dla jego stanowiska przepisami prawa oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych pracownikom żłobka

§8

Do zadań dyrektora żłobka należy:

1. zatwierdzanie dokumentacji pedagogicznej – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy żłobkowej oraz innych obowiązujących dokumentów prawnych,

2. nadzór nad sposobem dokumentowania przez opiekunów przebiegu pracy opiekuńczo – wychowawczej oraz dokumentowania zajęć dodatkowych,

3. wspomaganie właściciela we współpracy z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę żłobka,

4.proponowanie zmian w statucie żłobka,

5. zarządzanie żłobkiem wykonując inne zadania przewidziane dla jego stanowiska przepisami prawa oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych pracownikom żłobka,

Rozdział IV

Organizacja żłobka

§9

1. Żłobek jest placówką opiekuńczo –wychowawczą zapewniającą opiekę i wychowanie dzieciom w wieku od 1 roku życia do 3 lat (w szczególnych wypadkach do lat 4).

2. Liczba dzieci uczęszczających do żłobka nie może przekraczać 40, maksymalnie po ośmioro dzieci na jednego opiekuna.

§ 10

1. Żłobek jest czynny 12 miesięcy w roku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerwy wakacyjnej trwającej maksymalnie 1 tygodnie.

2. Coroczny termin przerw w pracy placówki ustala właściciel i podaje go do wiadomości rodziców.

3. Rok szkolny w żłobku rozpoczyna się pierwszego roboczego dnia września

4. Żłobek sprawuje opiekę dzienną od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 do 17.00.

§ 11

1. Godzina zajęć w żłobku trwa 60 minut.

2. Czas trwania poszczególnych zajęć z dziećmi, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków i wynosi około 10 – 15 minut.

3. Organizację pracy Żłobka w ciągu dnia określa rozkład dnia ustalony przez właściciela i dyrektora żłobka, który może w tej sprawie zasięgnąć opinii pracowników Żłobka.

4. Ramowy rozkład dnia uwzględnia czas i godziny posiłków, zajęć i zabaw w Żłobku oraz na świeżym powietrzu, odpoczynku, czynności higienicznych.

§ 12

Czas pracy żłobka ustala w każdym roku szkolnym właściciel placówki.

§ 13

1. Zajęcia opiekuńczo – wychowawczo – edukacyjne odbywają się według założonego programu placówki.

2. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, wychowawczych i rekreacyjnych w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych i bazowych placówki.

3. Żłobek może współpracować z innymi usługowymi placówkami kulturalno-oświatowymi w celu realizacji dodatkowych form edukacyjno – kulturalnych, zgodnych z oczekiwaniami rodziców i możliwościami rozwojowymi dzieci.

§ 14

Wszystkie dzieci zapisane do żłobka mogą korzystać z czterech posiłków dziennie: śniadania, drugiego śniadania, obiadu, podwieczorku.

§ 15

1. Codzienną organizację pracy żłobka określa ramowy rozkład dnia ustalony przez właściciela i dyrektora placówki, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia opiekun, któremu powierzono opiekę nad dziećmi, ustala szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań wychowanków.

3. W szczególnych przypadkach właściciel może zmienić organizację dnia (np. organizacja uroczystości).

§ 16

1. Do realizacji celów statutowych żłobka placówka posiada:

a) 1 salę do zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz do odpoczynku,

b) 1 sala do zajęć dydatktyczno – wychowawczych oraz do odpoczynku,

c)toaletę dla pracownik i rodziców,

d) toalety dla dzieci,

e) szatnię dla dzieci,

f) pomieszczenie socjalne,

g) zaplecze kuchenne,

h) jadalnie

Rozdział V

Monitoring

§ 17

1. W Żłobku jest zainstalowany stale działający monitoring, pozwalający na podgląd pomieszczeń Żłobka przez właściciela/opiekunów.

2. Monitoring przesyła obraz na żywo na ekrany osób uprawnionych – posiadających kod dostępu.

Rozdział VI

Nauczyciele, opiekunowie i inni pracownicy żłobka

§ 18

1. W czasie pobytu dziecka w Żłobku oraz w trakcie zajęć poza obiektem, opiekę nad dzieckiem sprawuje właściwy personel Żłobka, który spełnia wymagania określone w Ustawie: – jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia – maksymalnie nad pięciorgiem dzieci

2. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku opiekuna jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji zawodowych zgodnie wymogami przepisów ustawy.

3. Obowiązki opiekuna:

a) Planuje i prowadzi pracę opiekuńczą i wychowawczą w oparciu o plan pracy opiekuńczo-wychowawczej zatwierdzony przez zespół opiekunów, a dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci. Jest on odpowiedzialny za jej wysoką jakość.

b) Zobowiązany jest do prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci.

c) Opowiada za bezpieczeństwo (życie i zdrowie) powierzonych jego opiece dzieci, kształtując czynną postawę dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa.

d) Opowiada za tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań poprzez: poznawanie indywidualnych możliwości dziecka i jego potrzeb, dostarczania bodźców wyzwalających aktywność dziecka i jego naturalne zdolności.

e) Zobowiązany jest otaczać indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymywać ścisły kontakt z ich rodzicami (prawnymi opiekunami)

f) Dba o swój warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych oraz troszczy się o estetykę pomieszczeń żłobka.

g)Jest zobowiązany do rzetelnego wykonywania wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków określonym przez dyrektora placówki, którego odpis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika, oraz innych zadań jeżeli zostały one zlecone przez dyrektora i są związane z prawidłową organizacją pracy żłobka.

4. Pracownicy żłobka nie stosują wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich poza nagłymi przypadkami ratującymi życie dziecka oraz wynikającymi z konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy.

5. Pracownicy nie podają dziecku żadnych leków.

4. Opiekun ma prawo do:

a) dokształcania i doskonalenia zawodowego,

b) ochrony zdrowia, pracy w warunkach spełniających wymogi BHP

d) korzystania z literatury, pomocy dydaktycznych dostępnych w placówce,

e )korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, wyspecjalizowanych poradni i instytucji,

f) tworzenia i realizacji własnych programów nauczania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 19

Podstawowymi zadaniami pracowników jest:

a) dbałość o sprawne działanie placówki jako instytucji publicznej, utrzymanie ładu i czystości w budynku i otoczeniu,

b) dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich wychowanków żłobka,

c) współpraca z innymi opiekunami w zakresie opieki i wychowania dzieci,

d) rzetelne wykonywanie wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków określonym przez dyrektora placówki, którego odpis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika, oraz innych zadań jeżeli zostały one zlecone przez właściciela lub dyrektora i są związane z prawidłową organizacją pracy żłobka

 

Rozdział VII

Rodzice, opiekunowie prawni dziecka

§20

1. Rodzice (prawni opiekunowie) i opiekunowie współdziałają ze sobą w celu skutecznego oddziaływania opiekuńczego, edukacyjnego i wychowawczego na dziecko oraz określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:

a) uznania ich za najważniejszych i pierwszych nauczycieli swojego dziecka,

b) znajomości założeń i zadań wynikających z realizacji programu wychowania w żłobku,

c) uzyskiwania od opiekuna rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych postaw społecznych,

d) wyrażania opinii właścicielowi oraz dyrektorowi na temat pracy żłobka,

e) uzyskiwania od opiekunów porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia,

f) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnej z ich potrzebami, w miarę możliwości żłobka,

g) udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości w żłobku, imprez i innych – w miarę możliwości organizacyjnych żłobka

h) wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych,

i) zgłaszania dyrektorowi własnych propozycji zajęć dodatkowych oraz dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej i rekreacyjnej żłobka,

Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek:

a) przestrzegać zawartą ze żłobkiem umowę cywilno – prawną o świadczenie usług, oraz postanowień Statutu żłobka,

b) ściśle współpracować z opiekunami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju,

c) przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki osobiście lub przez pisemnie upoważnioną (według wzoru do pozyskania u dyrekcji żłobka) przez nich osobę (zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo) w godzinach funkcjonowania żłobka. Osoba odbierająca dziecko ma obowiązek posiadania ze sobą dowodu tożsamości, na podstawie którego będzie możliwa identyfikacja.

d) przyprowadzać do żłobka wyłącznie dzieci zdrowe jak również przedstawiać na prośbę właściciela zaświadczenie lekarskie potwierdzające, iż dziecko jest zdrowie i może uczęszczać do żłobka

e) W przypadku, gdy dziecko zachoruje na terenie żłobka, rodzic zostanie natychmiast poinformowany przez personel i ma obowiązek odebrać dziecko w ciągu 1 godz. Jeśli nie odbierze dziecka w wyznaczonym terminie a stan zdrowia dziecka będzie wymagał pomocy lekarskiej opiekun wezwie pomoc lekarską. Personel żłobka nie podaje dzieciom lekarstw.

f) informować o przyczynach nieobecności dziecka w żłobku oraz niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych a także zgłaszać opiekunowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak i psychiczne,

g) uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania żłobka i rodziny dziecka mających na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych,

h) na bieżąco informować właściciela o zmianach adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego,

i) śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń,

j) terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w żłobku i wybrane zajęcia dodatkowe zgodnie z umową cywilno -prawną zawartą z właścicielem placówki,

k) zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku komfort i bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy, codzienny pobyt na świeżym powietrzu, niezależnie od warunków pogodowych,

l)odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania żłobka lub ponosić koszty pobytu dziecka w placówce po godzinach funkcjonowania, w wysokości ustalonej przez właściciela żłobka

m) z szacunkiem odnosić się do wszystkich pracowników placówki

 

Rozdział VIII

Zasady rekrutacji dzieci i skreślania dzieci z listy wychowanków

§ 21

1. Kwalifikacji do żłobka podlegają dzieci, które mają od 1 do 3 lat (w wyjątkowych przypadkach dzieci starsze – do 4 roku życia)

2. Rekrutacja do żłobka ma charakter ciągły, co oznacza możliwość złożenia karty zgłoszeniowej przez cały rok. W przypadku braku wolnych miejsc, dziecko wpisuje się na listę rezerwową.

3. Proces rekrutacji uwzględnia zasadę równości szans.

4. Warunkiem przyjęcie dziecka do żłobka jest: – podpisanie umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług, zawartej pomiędzy stronami, tj. rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z rodziców dziecka (opiekunem prawnym) a Właścicielem Żłobka, – wpłata wpisowego o ustalonej wysokości i terminie.

5. Dzieci uczęszczające do żłobka w danym roku szkolnym są automatycznie kwalifikowane na kolejny rok (bez konieczności składania Karty Zgłoszeniowej), pod warunkiem zgłoszenia chęci kontynuowanie umowy na co najmniej miesiąc przed jej wygaśnięciem oraz pod warunkiem zawarcia umowy na kolejny rok szkolny.

6. Przyjęcie dziecka do Żłobka może nastąpić z listy rezerwowej w trakcie całego roku, w przypadku zwolnienia miejsc

§ 22

1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez właściciela żłobka w szczególności, gdy:

– rodzice nie przestrzegają postanowień obowiązującego w Żłobku statutu i obowiązujących w placówce regulaminów,

– rodzice zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci;

– dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci;

– umowa o świadczenie usług opieki uległa rozwiązaniu lub wygasła;

– Rodzice nie uiszczają opłat za opiekę nad dzieckiem w żłobku, ustalonych w zawartej umowie cywilno-prawnej.

2. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Żłobka doręcza się rodzicom w formie pisemnej. 3. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków.

ROZDZIAŁ IX

Źródła finansowania placówki i zasady odpłatności

§23

Działalność żłobka finansowana jest z następujących źródeł:

1. Opłat wnoszonych przez rodziców dzieci zapisanych do żłobka.

2. „Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022–2029” -837 zł

3. Dofinansowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 400 złotych- jeśli przysługuje

 

§24

1.Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku składa się z:

– opłaty stałej (czesnego) – nie podlegającej zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w placówce,

– opłaty jednorazowej (wpisowego) – zwrotnej i odliczane od czesnego po pierwszym miesiącu uczęszczania dziecka do placówki

– opłaty za wyżywieni- opłata podlega zwrotowi i odliczeniu w przypadku nieobecności dziecka w placówce, po wcześniejszym zgłoszeniu najpóźniej do godziny 24:00 poprzedzającego dzień nieobecności dziecka.

2. Czesne oraz opłatę za wyżywienie należy uiszczać do 5. dnia po otrzymaniu wiadomości SMS od właściciela.

3. Brak dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie skutkuje naliczeniem kary umownej oraz wezwaniem do zapłaty z wyznaczeniem 7 – dniowego terminu zapłaty. Brak zapłaty w wyznaczonym dodatkowym terminie może skutkować skreśleniem dziecka z listy i może być jednoznaczne z rozwiązaniem umowy.

4. Żłobek nie zapewnia środków higienicznych (np. pieluchy, mokre chusteczki, suche chusteczki i kremy), które Rodzic zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie.

5. Składniki opłat i ich wysokość ustala rokrocznie właściciel

6. W sytuacji zamknięcia żłobka z przyczyn niezależnych od właściciela, opłata za pobyt dziecka nie ulega zmianie, a wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

ROZDZIAŁ X

Postanowienia końcowe

§25

1. Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności żłobka.

2. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu zostaje on:

a) zamieszczony na stronie internetowej www.orzeszkowakraina.pl

b) znajduję się w placówce żłobka i jest do wglądu dla rodziców

3. Regulaminy o charakterze wewnętrznym obowiązujące w placówce nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

4. Statut nadaje organ prowadzący – właściciel.

5. Zmian w statucie dokonuje organ prowadzący żłobek

6. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami

7. Prowadzenie żłobka ma charakter działalności opiekuńczo -wychowawczej.

8. Żłobek może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.

10.Statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2023 roku z późniejszymi zmianami.

 

Orzeszkowa Kraina

Lokalizacja

ul. Tarnowska 1b
Limanowa

Kontakt

telefon : 511-512-059
e-mail : orzeszkowakraina@gmail.com

Godziny otwarcia

Pon-Pt: 6:30 - 17:00
Sob-Nd: nieczynne